Algemene voorwaarden

Duras is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74229109 en is gevestigd aan het Plein 1944
87A (6511 JE) te Nijmegen.
Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Duras is de eenmanszaak.
3. Consument: Natuurlijk persoon die (niet) handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
4. Koper: De Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Duras.
5. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Duras.
6. Producten: de producten die door Duras worden aangeboden zijn horloges, sieraden en zonnebrillen.
7. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van producten welke
door Koper gekocht zijn van Duras.
8. Website: de website die Duras gebruikt is https://www.duras.nl/.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Duras en iedere overeenkomst tussen
Duras en een Koper en op elk product dat door Duras wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn
eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Duras, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken.
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene
voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Duras aan Koper aangeven op welke wijze Koper de
algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Duras zijn gepubliceerd, zodat Koper
deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. De toepasselijkheid van eventuele
(andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op alle met Duras
overeengekomen opdrachten zijn slechts de algemene voorwaarden van Duras van toepassing. In uitzonderlijke
situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Duras is
overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten
met Koper.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden
vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde
bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen
beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Artikel 3 Het Aanbod
1. Alle door Duras gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien
het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van
een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. De door Duras gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Duras is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding
hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Duras een factuur stuurt op basis van
hetgeen door Koper is afgenomen en ter plekke is schriftelijk is vastgelegd. Niettemin heeft Duras het recht een
overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Duras gegronde reden te weigeren
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is
dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke
vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Duras niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het
aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de
overeenkomst (op afstand). Duras kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met
de echte kleuren van het product.
4. Levertijden op de website van Duras zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op
ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Duras niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte
begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. In beginsel worden er geen aanbiedingen gedaan. Indien en voorzover sprake is van een aanbieding geldt dit
niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-isop-principe zoals aangegeven in het aanbod.
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een aanbod van Duras heeft aanvaard door het
betreffende product te betalen.
2. Een Aanbod kan door Duras via de website gedaan worden.
3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Duras, zal Duras de
overeenkomst met Koper schriftelijk per e-mail bevestigen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod
is Duras daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper kan aantonen
dat er anders is overeengekomen.
5. Duras is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten
begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze
vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
6. Afspraken of overeenkomsten kunnen slechts aangegaan worden door bevoegde personeelsleden, te werk
gestelde of ingehuurde personen van Duras die vertegenwoordigingsbevoegd zijn en beschikken over een
schriftelijke volmacht.
7. Consumenten kunnen binnen 14 dagen herroeping doen gelden. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien
Koper een bedrijf betreft.
Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. Duras zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Duras het recht bepaalde
werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Duras aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig
aan Duras worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Duras zijn verstrekt, heeft Duras het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
4. Duras is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Duras is uit gegaan van
door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Duras
bekend was.
5. Koper vrijwaart Duras voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.
Artikel 6 Levering
1. Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van Leverancier.
2. Verzending van de producten is gratis indien Koper kiest voor verzending tussen de 10 en 20 werkdagen. De
kosten voor levering tussen 7 en 14 werkdagen komen voor rekening van Koper en bedragen € 3,95, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen, of sprake is van hogere verzendkosten in verband met de grootte en-of het
gewicht van het betreffende product.
3. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet
of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet
(tijdig) is ontvangen door Duras of er door andere omstandigheden buiten de macht van Duras enige vertraging
ontstaat, heeft Duras recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen
(op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Duras schriftelijk in gebreke stellen en hem een
redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op
enige schadevergoeding.
4. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter
beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
5. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn
voor de levering, is Duras gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
6. Indien Duras gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd
aan nadat Koper deze aan Duras ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien Duras een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden
langere leveringstermijnen dan via de website opgegeven. Deze termijn is afhankelijk van de levertijd van
Leverancier.
8. Duras is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de
deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Duras is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
9. Koper is zelf verantwoordelijk voor de invoer en het afdragen van de btw en de eventuele invoerrechten van de
door Koper afgenomen producten.
Artikel 6A Verpakking en transport
1. Duras verbindt zich jegens de opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk (te laten) verpakken door
Leverancier en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat
bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), exclusief
verpakking en verpakkingsmateriaal.
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief/factuur geldt als bewijs dat de
verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
4. Koper wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het
ontbrekende of intrekken van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting de zaken op de
overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door Duras niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraan
door een Koper niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend. Indien Koper invoerrechten
dient te betalen komen deze kosten geheel voor rekening en risico van Koper. Ook aan een wijziging van
eventuele kwaliteitsvoorschriften en/of aan door derden gemaakte bezwaren tegen de zaken op de grond van
octrooien, merken en andere rechten kan niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend.
5. Het molestrisico komt steeds ten laste van Koper.
Artikel 7 Onderzoek, reclamaties
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na
ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of
kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen
die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik,
het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Duras erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd
gebruiken van het product door Koper, noch door een foutief gegeven advies van Koper aan de klanten van Koper.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Duras te worden gemeld op
klantenservice@duras.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of
tekorten behoren binnen één maand na de ontdekking doch uiterlijk binnen zes maanden na levering te worden
gemeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf is Koper zelf aansprakelijk
voor eventuele waardevermindering van het product.
4. Indien Koper wenst gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande
schriftelijke toestemming van Duras op de wijze zoals door Duras aangegeven. Het retourneren van zaken staat
uitsluitend ter beoordeling van Duras.
5. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij indien dit naar het oordeel van Duras noodzakelijk is, het
product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren
aan Duras, conform de retourinstructies van Duras.
6. Terugbetaling geschiedt uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen met Duras.
7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het
retour verzoek. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
9. Indien Koper zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch
om openstaande facturen te verrekenen.
10. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere producten ontbreken, en dit aan Duras te
wijten is, zal Duras na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende product(en) nasturen via Leverancier dan
wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de producten is hierbij leidend. Enige schade die
door Koper geleden is ten gevolge van de afwijkende omvang van de levering kan niet verhaald worden op Duras.
11. Reclamatie is niet mogelijk indien Koper zelf de verkeerde producten heeft besteld, dan wel verkeerde
verwachtingen had van het betreffende product.
Artikel 8 Prijzen
1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd,
behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzenden eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor consumenten wordt de
prijs exclusief btw getoond.
3. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst
geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele
heffingen en belastingen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde van aankomst, afscheep of aflevering
komen ten gunste respectievelijk ten laste van Koper.
4. Indien sprake is van producten waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Duras
geen invloed heeft, kan Duras deze producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat
de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
5. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door Duras naar eigen
inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg
zijn van een wettelijke regeling.
Artikel 9 Betaling en incassobeleid
1. Betaling dient vooraf of bij (op)levering per bankoverschrijding te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de
facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum gemeld te worden maar schorten de betalingsverplichting niet
op.
2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Koper dient deze kosten ineens, te voldoen via de op de webshop aangegeven betalingsmiddelen. Behoudens
bijzondere omstandigheden kan Koper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Duras een nadere
termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
4. Duras heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de
kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de
lopende rente. Duras kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper
een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Duras kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Koper in verzuim. Consumenten zullen
eerst een schriftelijke herinnering ontvangen alvorens zij in verzuim raken, waarna zij een aanmaning ontvangen
waarin zij geïnformeerd worden over de gevolgen van het ingetreden verzuim.
6. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Duras zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de
wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke
kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten van 1 juli 2012.
7. Indien Duras meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten
in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Duras geleverde zaken, blijven eigendom van Duras totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit
alle met Duras gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere
wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, is koper verplicht Duras zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de
hoogte te stellen.
4. De door Duras geleverde zaken, die krachtens onder het eerste lid van deze bepaling onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
5. Voor het geval dat Duras zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu
onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Duras of door deze aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van Duras zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
6. Duras heeft het recht om de door Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet
(volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van
Duras. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Duras de aangekochte producten alsnog zo
snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 werkdagen leveren aan Koper. Levering geschiedt via Leverancier.
7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt
voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Duras worden vergoedt door Koper.
Artikel 11 Garantie
1. Duras staat er niet voor in dat de producten voldoen aan in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid
en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
Duras staat niet in voor het ontbreken van gebreken aan het geleverde, doch streeft Duras, en zal hij zich inspannen
het geleverde conform de overeenkomst te leveren. Dit geldt ook indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het
gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk
schriftelijk melding heeft gemaakt aan Duras.
2. De hierboven genoemde garantie geldt voor de reikwijdte en gedurende een periode welke overeenkomt met de
fabrieksgarantie. Duras is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele
toepassing door de Koper en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten.
3. Alle door Duras aangeboden producten zijn voorzien van een CE-markering, alsmede de naam en het adres van
de fabrikant.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Duras de zaak binnen redelijke termijn na
ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake
van het gebrek door Koper, naar keuze van Duras, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging,
verbindt Koper zich de vervangen zaak aan Duras te retourneren en de eigendom aan Duras te verschaffen indien
dit door Duras wordt vereist voor terugbetaling.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Duras, Koper of derden wijzigingen hebben
aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor
de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.
6. Indien de door Duras verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie
beperkt tot de fabrieksgarantie die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.
Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. Duras is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien
Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is Duras bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet
is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet behoorlijk
voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Duras gesloten overeenkomst voortvloeien.
3. Voorts is Duras bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Duras op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
Indien Duras de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.Duras behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 13 Beperking aansprakelijkheid
1. Indien het uitvoeren van overeenkomst door Duras leidt tot aansprakelijkheid van Duras jegens Koper of derden,
is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Duras in rekening gebrachte kosten.
De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij
maximaal wordt uitgekeerd per situatie.
2. De aansprakelijkheid van Duras beperkt zich voorts tot het kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of de
vervanging van die zaak – of een onderdeel daarvan – een en ander ter beoordeling v an Duras.
3. Duras is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden
verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Duras
geleverde producten. Voor consumenten strekt de beperking tot hetgeen is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2
BW.
4. Duras is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding
van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
5. Duras is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet
aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
6. Duras staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Duras verzonden
e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Duras vervallen indien deze niet schriftelijk
en gemotiveerd zijn gemeld bij Duras binnen een halfjaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn
met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
8. Enig advies dat over het gebruik van de producten wordt gegeven door Duras is slechts algemeen en vrijblijvend
van aard. Elke Koper dient zelf op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of het product voor hem geschikt is.
Artikel 14 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Koper
op het moment waarop de zaken het magazijn van Duras en/of Leverancier (indien Leverancier de producten levert)
verlaten. Ook indien de zaken in de macht van Koper en/of derden wordt gebracht, is het risico overgegaan op
Koper.
Artikel 15 Overmacht
1. Duras is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van
de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting,
indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Duras, (ii) het niet naar behoren nakomen
van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van
derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en
telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en
terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Duras en (xi)
overige situaties die naar het oordeel van Duras buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar
verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Duras heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat Duras zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zo veel Duras ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de
overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Duras gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke
overeenkomst.
Artikel 16 Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Duras berusten uitsluitend bij Duras en worden niet overgedragen aan
Koper en/of Gebruiker.
2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Duras rusten te openbaren
en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van Duras. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Duras opgeleverde
zaken, dient Duras expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Duras rusten anders te
gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
Artikel 17 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Duras gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal deze
slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Duras de betrokkene hierover
informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld
worden aan op klantenservice@duras.nl.
2. Indien Duras op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging
voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de
gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
Artikel 18 Klachten
1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van Duras of anderszins klachten heeft over de
koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de
betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via
klantenservice@duras.nl. met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Duras de klacht in behandeling
kunnen nemen.
3. Duras zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren
op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Artikel 19 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Duras en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het
(CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan
steeds doorslaggevend. Duras is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Duras en Koper worden beslecht
bij de rechtbank Gelderland, Locatie Nijmegen, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van
een andere rechtbank.